Thành Công Group

Ban lãnh đạo

ÔNG LEE EUN HONG
ÔNG LEE EUN HONG
Tổng Giám Đốc

Trình độ văn hóa

Kỹ sư điện – Cử nhân quản lý doanh nghiệp

Quá trình làm việc

3/2018 – Nay:Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
12/2017 – 3/2018:Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám Đốc TC
4/2015 – Nay:Thành viên HĐQT TC
2009 – 3/2015:Thành viên HĐQT,
Tổng Giám Đốc TC
2006 – 2009:Giám đốc chiến lược – Tập đoàn E-Land (Korea)
1996 – 2005:Công ty E-Land Srilanka
1993 – 1995:Công ty E-Land Việt Nam
1990 – 1993:Tập đoàn E- Land (E-Land World)
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
ÔNG TRẦN NHƯ TÙNG
Phó Tổng Giám Đốc

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Cử nhân CNTT

Quá trình làm việc

11/2019 – Nay:Phó Tổng Giám Đốc
6/2018 – 10/2019:Giám đốc Bất động sản – Đầu tư
9/2014 – 5/2018:Giám đốc Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2012 – 8/2014:Trưởng phòng Đầu tư và Quan hệ cổ đông
2010 – 2012:Trưởng phòng chiến lược TC
2008 – 2009:Trưởng phòng CNTT TC
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
ÔNG NGUYỄN HỮU TUẤN
Giám Đốc Nhân Sự

Trình độ văn hóa

Cử nhân Kinh tế Lao động

Quá trình làm việc

9/2014 – Nay:Giám Đốc Nhân sự
2007 – 8/2014:Trưởng phòng Nhân sự
2002 – 2007:Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm)
2001 – 2002:Giám đốc Nhân sự TC
1999 – 2001:Phó giám đốc Nhân sự (Xí nghiệp nhuộm)
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
BÀ NGUYỄN MINH HẢO
Kế toán trưởng, GĐ tài chính kế toán

Trình độ văn hóa

Thạc sỹ Tài chính – Cử nhân ĐH Tài chính

Quá trình làm việc

9/2014 – Nay:Kế toán trưởng TC, Giám đốc tài chính kế toán
2010 – 8/2014:Kế toán trưởng TC
2009 – 2010:Trưởng phòng Đầu tư TC
1995 – 2009:Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn