Thành Công Group

Thông tin cổ phiếu

  • Thông tin cơ bản
  • Biểu đồ giá
  • Lịch sử giá

Thông tin cổ phiếu TCM

Sàn đang niêm yếtHSX
Ngày niêm yết16/07/2009
Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên - ngày 16/7/2009 (VNĐ/CP)40.100
Tổng số cổ phiếu niêm yết3.723.404.556
Mệnh giá (VNĐ/CP)10.000
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành3.723.404.556

Từ ngày: Tới ngày: